ប្រសិនបើលោកអ្នកមានអាផាតមិនយូនីត ឬវីឡា ឬអាផាតមិនទាំងមូលក្តី ហើយត្រូវការអ្នកជំនាញផ្នែកថែរក្សាអគារ ក្រុមការងារផ្នែកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យរបស់យើង អាចជួយថែរក្សាអចលនទ្រព្យ របស់លោកអ្នកបាន

– យើងផ្តល់សេវាកម្មលើការគ្រប់គ្រង់អតិថិជនជួលដូចជាប្រមូលថ្លៃជួល និងបា្រក់កក់ ធានាឲ្យបានថាកិច្ចសន្យាត្រូវបានចុះហត្ថលេខានិងអនុវត្តន៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ អនុវត្តន៍នូវការចុុះត្រួតពិនិត្យឲ្យបានទៀងទាត់ និងដោះបញ្ហាជាមួយអ្នកជួល។

– ដើម្បីសំរេចបានការងារនេះ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចមានការលំបាកប្រសិនបើអ្នកមិនស្គាល់ច្បាស់អំពីភាសា និងវប្បធម៌។ ពួកយើងធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលជូនលោកអ្នកបាន។

Leave a Reply