ថោនស៊ីធី រៀលអ៊ីស្ទេត បានប្ដេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យបានល្អឥតខ្ចោះដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនទាំងអតិថិជនក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកយើងប្ដេជ្ញាចិត្តដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអតិថិជនរបស់យើងបានទទួលបានលទ្ធផលដ៏ល្អមួយ បើទោះជាបីជាពួកគាត់ទិញ រឺ លក់អចលនទ្រព្យក៏ដោយ។ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលដ៏ល្អនេះ ចំណេះដឹងលើទីផ្សារអចលនទ្រព្យគឺពិតជាត្រូវការចាំបាច់បំផុត។ ទិន្នន័យអចលនទ្រព្យដែលមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ថោនស៊ីធី អាចកំណត់បាននូវតំលៃទីផ្សារដ៏ត្រឹមត្រូវមួយសំរាប់អចលនទ្រព្យមួយ និង ដើម្បីផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន។ ក៏ផងដែរមានច្បាប់កំណត់សំរាប់អតិថិជនដែលមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរក្នុងការកាន់កាប់អចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា។ ថោនស៊ីធី រៀល អ៊ីស្ទេតអាចជួយប្រឹក្សាយោបល់ដល់លោកអ្នកពាក់ពន្ធទៅនឹងការទិញ រឺ លក់ អចលនទ្រព្យបាន។

ដូច្នេះទោះនៅទីកន្លែងណាក៏ដោយ ពេលដែលលោកអ្នកចង់ទិញ រឺ លក់ រឺ ស្វែងរកអចលនទ្រព្យ រឺ ចង់លក់អចលនទ្រព្យតាមរយៈពួកយើង។ចំណេះដឹងរបស់ពួកយើងពាក់ពន្ធជាមួយនឹងទីផ្សារអចលនទ្រព្យ យើងអាចកំណត់បាននួវតំលៃនៃការជួលនិងស្វែងរកអតិថិជនជូនលោកអ្នកបាន។

Leave a Reply