នៅទីបញ្ចប់ ពួកយើងអាចនាំមកនូវជំនាញ និងបទពិសោធន៍រួមគា្ន ដើម្បីផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ដើម្បីជួយលោកអ្នកនូវរាល់បញ្ហាពាក់ព័ន្ធ នឹងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាហើយយើងអាចលោកអ្នកបានគ្រប់ពេល។

Leave a Reply