យើងផ្តល់

សេវាកម្មជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

ទិញ លក់ ជួល អចលនទ្រព្យ

ថោនស៊ីធី រៀលអ៊ីស្ទេត បានប្ដេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យបានល្អឥតខ្ចោះដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនទាំងអតិថិជនក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុក…

REAL MORE

វាយតំលៃអចលនទ្រព្យ

ថោនស៊ីធី រៀល អ៊ីស្ទេត ផ្ដល់សេវាកម្មវាយតំលៃអចលនទ្រព្យសំរាប់ទាំងអ្នកវិនិយោគ និង អ្នកត្រូវការខ្ចីប្រាក់។ គ្រប់ធនាគាររទាំងអស់មុនពេលផ្ដល់កម្ចីពួកគេតែងតែគិតថាតើគួរឲ្យខ្ចីឬអត់ គួរឲ្យខ្ចីប៉ុន្មាន?…

READ MORE

គ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានអាផាតមិនយូនីត ឬវីឡា ឬអាផាតមិនទាំងមូលក្តី ហើយត្រូវការអ្នកជំនាញផ្នែកថែរក្សាអគារ ក្រុមការងារផ្នែកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យរបស់យើង អាចជួយថែរក្សាអចលនទ្រព្យ របស់លោកអ្នកបាន…

READ MORE

ផ្តល់ប្រឹក្សាអចលនទ្រព្យ
ផ្តល់ប្រឹក្សាអចលនទ្រព្យ

នៅទីបញ្ចប់ ពួកយើងអាចនាំមកនូវជំនាញ និងបទពិសោធន៍រួមគា្ន ដើម្បីផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ដើម្បីជួយលោកអ្នកនូវរាល់បញ្ហាពាក់ព័ន្ធ នឹងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាហើយយើង…

READ MORE


ទំនាក់ទំនងភ្នាក់ងាររបស់យើង

Leave a Reply