ហេតុអ្វីគូស្រករថ្មីថ្មោងចូលចិត្តទិញផ្ទះក្នុងបុរី?

១. ពួកគាត់ចង់បង្កើតក្រុមគ្រួសារថ្មីដោយមិនចង់រស់នៅជាមួយឪពុកម្តាយ។

២. អាចទទួលបានប្រាក់កំចីពីធនាគារប្រសិនបើពួកគាត់មានប្រាក់ខែសមរម្យទាំងប្តី និងប្រពន្ធ។

៣. ការរស់នៅក្នុងបុរីមានសុវត្ថភាពខ្ពស់ ដែលមានលក្ខណអំណោយផលដល់គ្រួសារដែលមានសមាជិកតិច រឺមិនមានអ្នកនៅផ្ទះ។

៤. ងាយស្រួលជួល ដែលអាចទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យ

៥. ងាយស្រួលលក់ចេញវិញនៅពេលដែលពួកគាត់ចង់ផ្លាស់ប្តូរទៅនៅផ្ទះធំជាងមុន។

៦. ទិញដើម្បីកូនៗ គឺពួកគាត់ទុកត្រៀមនៅពេលដែលពួកគាត់មានកូនដើម្បីអោយកូនៗរបស់គាត់អាចរត់លេងនៅក្នុងសួន រឺហែលទឹកបាន។